Ogólne Warunki Zamówień

§ 1. Zakres zastosowania

1. Ogólne Warunki Zamówień („OWZ”) mają zastosowanie do Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu.

2. Niniejsze OWZ stanowią integralną część Regulaminu, uzupełniając i modyfikując treść Regulaminu w sposób opisany w niniejszych OWZ. Postanowienia niniejszych OWZ mają pierwszeństwo przed odpowiednimi postanowieniami Regulaminu oraz w przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu oraz OWZ, niniejsze OWZ mają znaczenie przeważające i decydują o treści Umowy Sprzedaży.

3.Wszelkiepozostałe postanowienia Regulaminu nie zmienione postanowieniami niniejszych OWZoraz postanowienia Regulaminu, których obowiązywanie nie zostało na podstawieniniejszych OWZ wyłączone, mają odpowiednie zastosowanie do wszystkich UmówSprzedaży.

4.Celemuniknięcia wątpliwości, niniejsze OWZ nie mają zastosowania do Umów Sprzedażyzawieranych przez Spółkę z Kupującymi będącymi konsumentami w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w OWZ mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

§ 2. Specyfikacja projektu

1. W celu uzyskania najlepszej jakości oraz poprawności wydruku Produktu, rekomendujemy by Projekty zostały przygotowane zgodnie z poniższymi zaleceniami:

a) Rozdzielczość map bitowych kolorowych: minimum 300 dpi (zalecane 350 dpi);

b) Rozdzielczość map bitowych (druk wielkoformatowy): minimum 100 dpi;

c) Spłaszczenie wszystkich map bitowych z tłem;

d) Odradza się stosowanie nadruków (overprint);

e) Tryb kolorystyczny: CMYK bez osadzonych profili kolorystycznych;

f) Projekt musi przewidywać, że do druku nie wykorzystuje się koloru białego;

g) Nadany/dołączony profil kolorystyczny: brak;

h) Minimalne (widoczne) łączne rozbarwienie koloru w przestrzeni CMYK: 5%;

i) Skala projektu: 1:1;

j) Projekt wyśrodkowany na arkuszu;

k) Spad zewnętrzny (rozmiar brutto) dla druku cyfrowego i offsetowego: 3 mm od linii cięcia (rozmiar netto) lub inny, jeżeli został określony w parametrach technicznych Produktu;

l) Spad zewnętrzny (rozmiar brutto) dla druku wielkoformatowego: 0 mm. Spad zewnętrzny (rozmiar brutto) dla pozostałych Produktów, zostanie określony w opisie Produktu. Dodanie białej lub jednokolorowej ramki do Projektu nie jest prawidłowo przygotowanym spadem;

m) Odległość grafik i tekstów od linii cięcia (margines wewnętrzny, bezpieczny margines): 3 mm;

n) Odległość grafik i tekstów od miejsca szycia/klejenia: 10 mm (katalog szyty) lub 15 mm (katalog klejony);

o) Odległość grafik i tekstów od linii bigu/falcu: 2 mm;

p) Jednakowa, pionowa lub pozioma, orientacja wszystkich stron w Projekcie. Wszystkie arkusze obracane są zawsze przez lewy lub prawy bok;

q) Projekt w PDF wolny od błędów w kodzie PDF i strukturze dokumentu (certyfikowane pliki PDF);

r) Format pliku Projektu: .pdf (Portable Document Format), .cdr (Corel DRAW do wersji 16/x6), psd (Adobe Photoshop), .tiff (bez warstw), pliki bitmapowe (.jpg, .bmp).

2. Spółka do każdego Zamówienia i Produktu podchodzi indywidualnie i możliwe jest dostosowanie rekomendowanych wymagań technicznych do Projektu do każdego Zamówienia.

§ 3. Przebieg realizacji zamówienia

1. Przygotowanie do druku

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Spółka uprawniona jest do zmiany niniejszych OWZ. Zmiana następuje poprzez umieszczenie nowej treści OWZ w Serwisie.

2. Umowy Sprzedaży realizowane są zgodnie z postanowieniami OWZ obowiązującymi w dacie jej zawarcia.


© 2023 drukuje.to, wszelkie prawa zastrzeżone