Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania ze zbioru powiązanych funkcjonalnie stron internetowych umieszczonych w domenach: 
https://drukuje.to,
https://drukuj.to/,
https://prints.me/, („Serwis”).

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest DRUKUJE.TO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771082 NIP: 5272882100, REGON: 382530302 („Administrator”).

3. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą powyższego adresu, adresu e-mail: iodo@drukuje.to lub poprzez formularz kontaktowy pod adresem: https://drukuje.to/.

4. Administrator przestrzega zasad stosowania odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w tym w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem danych przez osoby nieuprawnione.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie, w szczególności z uwagi na zmianę funkcjonalności Serwisu lub zmianę obowiązujących przepisów prawa.

6. Wszelkie pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.

§ 2. Kategorie, cele i podstawy przetwarzania

1. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych użytkowników korzystających z Serwisu („Użytkownicy”):

a) dane powiązane z zawieranymi umowami i dokonywanymi zamówieniami takie jak dane firmy, dane teleadresowe, imiona i nazwiska, informacje o płatnościach i transakcjach;

b) dane powiązane z kontem w Serwisie imię, nazwisko, stanowisko, dane teleadresowe, dane do logowania;

c) informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników, takie jak adres IP, urządzenie końcowe, dane o ruchu na stronie.

2. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

a) w celach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu, dokonywaniem zamówień lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO),

b) w celu komunikacji z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na otrzymywane od Użytkowników wiadomości, np. z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu, obsługi konta w Serwisie, udzielenia wsparcia technicznego, tj. dla celów wykonania umowy o korzystanie z Serwisu lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6ust. 1 lit. b RODO),

d) w celu w wypełnienia obowiązków prawnychciążących na Administratorze, w szczególności w celach księgowo-podatkowych, w związku z ewentualnymi kontrolami lub zapytaniami, postępowaniami sądowymi, itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

e) w przypadku otrzymania danych od innego Użytkownika, co może mieć miejsce jeśli dane te przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (dane przekazane w toku realizacji zamówienia), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1lit. f RODO),

g) w celu oferowania towarów i usług przez Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

h) w pozostałych przypadkach, tam gdzie przewidziano możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane w zakresie i w celu wyrażonym w treści zgody (art. 6 ust. 1lit. a RODO). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi założenie Konta, złożenie Zamówienia, korzystanie z funkcjonalności Serwisu czy też otrzymanie odpowiedzi na wysłane zapytanie.

§ 3. Prawa Użytkowników

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) usunięcia danych, jeśli jest to dopuszczalne na gruncie RODO,

d) ograniczenia przetwarzania danych, w takim zakresie jakim zezwala na to RODO,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej,

f) przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 4. Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane, tj.:

a) w przypadku realizacji umów na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),

b) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika – do czasu cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik cofnie zgodę lub usunie dane w Serwisie, Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać te dane, które są niezbędne do wykonania wcześniej zawartych umów,

c) w przypadku gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zajdzie sytuacja, w której RODO dopuszcza dalsze przetwarzanie danych,

d) w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

§ 5. Odbiorcy danych

1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć:

a) drukarnie, firmy kurierskie i spedycyjne oraz inne podmioty współpracujące przy realizacji zawartych z Użytkownikami umów, w niektórych przypadkach mogące być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,

b) podmioty w zakresie realizacji procesów płatności dostępnych w Serwisie – operatorzy płatności, mogący być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,

c) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne, w szczególności podmioty świadczące usługi w obszarze IT, hostingu, marketingu, analityki,

d) biura księgowe, doradcy podatkowi, podmioty świadczące pomoc prawną,

e) właściwe organy państwa, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

2. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego z wyjątkiem podmiotów wobec których podjęte zostaną środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych, bądź przekazanie danych osobowych odbywać się będzie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO.

§ 6. Polityka plików Cookies

1. W Serwisie mogą być stosowane pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmujące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies może stosować Administrator jaki podmioty trzecie mogące być w tym zakresie odrębnymi administratorami.

2. W Serwisie stosowane są zasadniczo dwa typy plików cookies, tj. cookies „sesyjne” stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej) oraz cookies „stałe” – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. W Serwisie wykorzystywane mogą być następujące rodzaje plików cookies:

a) _utma – plik cookie zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,

b) _utmb – plik cookie odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty,

c) _utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejącychodwiedzin,

d) _utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin zwyszukiwarek,

e) PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną.

4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np. na poniższy chstronach:

a) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,

b) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d,

c) Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

d) Opera: https://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,

e) Safari: https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL.© 2023 drukuje.to, wszelkie prawa zastrzeżone