Regulamin serwisu

§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Funkcjonalności Serwisu –rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w Serwisie.

2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej aposiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

4. Konto – oznaczony indywidualną nazwą oraz hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kupującym, który zarejestrował się w Serwisie zgodnie z Regulaminem.

5. Koszyk – lista Produktów, których zakup zadeklaruje Użytkownik, sporządzona z oferowanych w Serwisie na podstawie wyborów Użytkownika.

6. Produkt oznacza produkt poligraficzny tworzony na indywidualne zamówienie Kupującego; przedmiot fizyczny, towar, rzecz, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży, oferowane Użytkownikom w Serwisie przez Spółkę.

7. Projekt plik graficzny przesyłany za pośrednictwem Systemu przez Kupującego w celu wykonania przez Spółkę Produktu w ramach Zamówienia na podstawie indywidualnego projektu.

8. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

9. Serwis – powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych w domenie www.drukuje.to.

10. Spółka, Właściciel Serwisu – DRUKUJE.TO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego RejestruSądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771082, posiadająca NIP 5272882100 oraz numer REGON 382530302, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych, adres e-mail: kontakt@drukuje.to.

11. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzyUżytkownikiem a Właścicielem Serwisu o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Właścicielem Serwisu a Kupującym za pośrednictwem Serwisu, na podstawie której Kupujący nabywa Produkt.

13. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

15. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.

16. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę nabywanych Produktów.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Serwis stanowi własność Właściciela Serwisu i jest przez niego prowadzony.

2. Regulamin określa zasady działania Serwisu, w szczególności:

a) zasady dokonywania oraz realizacji Zamówień za pośrednictwem Serwisu (w tym warunki płatności),

b) zasady korzystania z dodatkowych funkcji i usług oferowanych w ramach Serwisu, w tym m.in. założenia Konta w Serwisie,

c) zakres odpowiedzialności Właściciela Serwisu,

d) zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Produktów lub działania Serwisu,

e) uprawnienia Kupującego do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

f) pozostałe prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Kupującego, związane z zawarciem umowy na odległość.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. W przypadku dokonywania zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa w procesie tworzenia Konta lub podczas pierwszego logowania do utworzonego Konta. W przypadku wyłącznego tylko przeglądania zawartości Serwisu, akceptacja Regulaminu wynika z samego faktu przebywania na stronie Serwisu. W razie braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast opuścić Serwis, zaprzestając tym samym przeglądania jego zawartości. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika stanowi wyrażanie zgody na wszystkie jego postanowienia i zobowiązanie się Użytkownika do ich przestrzegania.

5. Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w którym rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu. Umowa o świadczenie Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony.

6.  Właściciel Serwisu nie prowadzi sprzedaży stacjonarnej oferowanych w Serwisie Produktów.

§ 3. Wymagania techniczne

1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do prawidłowego działania Serwisu oraz korzystania z wszystkich Funkcjonalności Serwisu niezbędne jest:

a) posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet wyposażonego w system operacyjny,

b) połączenie internetowe,

c) aktywne konto poczty elektronicznej,

d) posiadanie prawidłowo zainstalowanej najnowszej wersji jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, z włączoną obsługą plików Cookies oraz Java Script,

e) wyłączone oprogramowanie blokujące działanie programów określonych w pkt d) powyżej.

2. Do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej.

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika/Kupującego, w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika/Kupującego, skutkujące nieprawidłowym działaniem Serwisu.

4. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu, w przypadku gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.

5. Spółka podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. W związku z tym, że Serwis jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu. Spółka nieustannie podejmuje czynności, aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Spółka nie gwarantuje, że informacje i dane zawarte w Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.

§ 4. Konto Kupującego

1. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest posiadanie przez Kupującego aktywnego Konta w Serwisie.

2. Utworzenie Konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji, akceptację postanowień Regulaminu, Ogólnych Warunków Zamówień i Polityki Prywatności przez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (checkboxów) oraz kliknięcie w pole „Zarejestruj”.

3. Utworzenia Konta w Serwisie możliwe jest również poprzez wypełnienie formularza rejestracji przez Właściciela Serwisu. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania postanowień Regulaminu, Ogólnych Warunków Zamówień i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (checkboxów) podczas pierwszego logowania.

4. Konto Klienta powiązane zostaje z dedykowaną Klientowi subdomeną Serwisu (www.[nazwa Klienta].drukuje.to), z poziomu której możliwe jest logowanie się przez Klienta do Konta w Serwisie.

5. Konto może zostać usunięte lub zablokowane przez Właściciela Serwisu w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie zawiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku usunięcia lub zablokowania Konta Użytkownika, ponowne utworzenie Konta możliwe jest po otrzymaniu odpowiedniej zgody Właściciela Serwisu.

§ 5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

1. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu możliwe jest we wszystkie dni roku (w tym w niedziele i święta) przez 24 godziny na dobę.

2. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożone Zamówienie traktowane jest jak oferta zakupu określonego Produktu.

3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu należy wejść na dedykowaną Klientowi subdomenę Serwisu bądź na stronę główną Serwisu, zalogować się oraz dokonać wyboru Produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne w Serwisie.

4. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

5. W przypadku Produktów wykonywanych na bazie Projektu konieczne jest przesłanie Projektu Produktu na etapie wyboru parametrów Produktu przed dodaniem go do Koszyka. Projekt należy wgrać do odpowiedniego Zamówienia w zakładce „Zamówienia” znajdującej się w Koncie. Do każdego z Produktów w ramach Zamówienia należy wgrać Projekt oddzielnie.

6. W opisie Produktu widnieją parametry, które Kupujący samodzielnie oraz dowolnie wybiera. W zależności od wybranych parametrów cena Produktu i data jego wysyłki może ulec zmianie.

7. Łączna cena za Zamówienie, w tym koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz inne koszty wynikające z realizacji Zamówienia, zostają wskazane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.

8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, parametrów oraz wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Serwisie.

9. Po podaniu przez Kupującego korzystającego z Serwisu wszystkich niezbędnych danych oraz wyborze sposobu płatności oraz sposobu dostawy, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

10. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, Ogólnych Warunków Zamówienia i Polityki Prywatności oraz akceptacją ich treści oraz wiąże się z obowiązkiem zapłaty za Zamówienie.

11. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Spółką Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

12. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego ww. wiadomości e-mail.

13. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

14. Jeżeli Kupujący chce otrzymać fakturę, zobowiązany jest najpóźniej podczas składania Zamówienia wskazać firmę i numer NIP.

15. Spółka może wymagać od Kupującego dodatkowych informacji lub działań przed skierowaniem Zamówienia do realizacji, które to będzie przekazywała Kupującemu za pośrednictwem komunikatów w Serwisie, wobec czego Kupujący zobowiązany jest nadzorować szczegóły złożonego Zamówienia widoczne po zalogowaniu do Konta oraz skrzynkę mailową o adresie wskazanym podczas rejestracji Konta w Serwisie.

§ 6. Dostawa

1. Dostawa Produktu odbywa się przesyłką kurierską pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa Produktu odbywa się na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub adres zagraniczny wskazany przez Kupującego. W ramach jednego Zamówienia Kupujący może wskazać więcej niż jeden adres dostawy.

3. W przypadku przesyłek zagranicznych poza teren Unii Europejskiej, Kupujący we własnym zakresie jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich opłat z tym związanych, w tym opłat celnych.

4. Koszty dostawy są zależne od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz są wskazywane i akceptowane przez Kupującego podczas składania przez niego Zamówienia.

5. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od wielkości Zamówienia oraz gabarytu Produktu oraz adresu dostawy. Co do zasady termin realizacji dostawy każdorazowo określony będzie w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Właściciel Serwisu może ustalić z Kupującym inny termin.

6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku paragonu lub faktury.

§ 7. Ceny i metody płatności

1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich w kwocie netto i w kwocie brutto (zawierającej wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne należności).

2. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta bankowego: 42 1140 2004 0000 3302 7846 6478 prowadzonego przez mBank, w tytule przelewu wskazując imię i nazwisko/firmę Kupującego oraz numer Zamówienia.

3. Termin zapłaty ceny Produktów będzie określony w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia.

§ 8. Reklamacje dotyczące produktów

1. Spółka zobowiązuje się do dostarczenie Kupującemu Produktu wolnego od wad fizycznych i prawnych.

2. Kupującemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji Produktu w terminie 3 dni od dnia dostarczenia Produktu w zakresie reklamacji ilościowej, a w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu w zakresie reklamacji jakościowej.

3. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki z Produktem przez przewoźnika należy spisać z kurierem protokół szkody. W przypadku niespisania dokumentu podczas odbioru przesyłki, istnieje możliwość zrobienia tego w ciągu 7 dni od jej dostarczenia. Informację taką należy zgłosić przewoźnikowi. Spisany protokół należy przesłać na adres kontakt@drukuje.to wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oraz zdjęciami uszkodzonego Produktu.

4. Reklamacje Produktu należy kierować na adres e-mail: kontakt@drukuje.to, pisemnie (listem poleconym) na adres Spółki: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. W reklamacji Kupujący powinien podać co najmniej: imię i nazwisko/firmę, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, w tym w szczególności dokładny opis stwierdzonej wady, a także opisaną dokumentację zdjęciową.

5. Rozstrzygnięcie reklamacji następowało będzie na podstawie zarchiwizowanej próbki Produktu, treści przesłanej przez Kupującego reklamacji oraz dokumentacji zdjęciowej.

6. W przypadku, gdy w ocenie Spółki do rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie zbadanie Produktu, Kupujący dostarczy na adres siedziby Spółki reklamowany Produkt. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszt przekazania Produktu zostanie zwrócony Kupującemu.

7. W przypadku uznania przez Spółkę reklamacji za uzasadnioną, Kupującemu przysługuje prawo wyłącznie do (1) wymiany Produktu na wolny od wad lub (2) usunięcia stwierdzonych niezgodności.

8. O rozstrzygnięciu reklamacji Produktu Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie drogą elektroniczną lub pisemną (w zależności od formy zgłoszenia reklamacji), najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji lub otrzymania Produktu zgodnie z ust. 2 powyżej. W przypadku braku ustosunkowania się do złożonej reklamacji we wskazanym terminie uważa się, że reklamacja została uznana za nieuwzględnioną.

9. Produkty nie podlegają gwarancji. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

10. Spółka dołoży wszelkich starań aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory wskazane w Projekcie przesłanym przez Kupującego.

11. Niewielkie różnice kolorystyczne pomiędzy Produktami tego samego rodzaju wykonanymi na bazie jednego Projektu mogą wynikać z wykorzystania w procesie druku różnych maszyn lub technologii druku, co nie może być podstawą reklamacji Produktu, a reklamacja mająca za podstawę taką różnicę nie zostanie przez Spółkę uwzględniona.

12. Wystąpienie różnic w kolorze pomiędzy obrazem ekranowym a Produktem nie może być podstawą reklamacji Produktu, a reklamacja mająca za podstawę taką różnicę nie zostanie przez Spółkę uwzględniona.

§ 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Spółka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu może zgłaszać pisemnie na adres Spółki: ul. Grzybowska87, 00-844 Warszawa lub mailowo pod adres: kontakt@drukuje.to.

4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

5. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przedmiotowej reklamacji.

§ 10. Zastrzeżenia prawne

1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

2. Serwisu nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Spółka zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Serwisu do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

3. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu, Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, a także zablokowania dostępu do Konta.

4. W przypadku uzyskania przez Spółkę informacji o naruszeniach praw do informacji, danych i materiałów, Spółka wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Spółki w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Spółka może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do informacji, danych i materiałów.

5. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa autorskie, dobra osobiste lub dobre obyczaje.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.

2. Wszelkie spory na podstawie niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.

3. Spółka zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Spółkę poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu w Serwisie. W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia danej umowy.

4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021 r.

© 2021 drukuje.to, wszelkie prawa zastrzeżone