Zamówienia Publiczne

Zapytanie ofertowe z dnia 21.12.2022 r. na zakup specjalistycznych usług doradczych

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej przeznaczonej do realizacji usług poligraficznych.” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w ramach Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” zapraszamy do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług doradczych.

Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia innowacyjnej platformy internetowej przeznaczonej do świadczenia usług poligraficznych przez przedsiębiorstwo. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych usług doradczych, których celem jest zbadanie możliwości ochrony własności przemysłowej powstającego w wyniku projektu rozwiązania informatycznego.

Szczegółowy zakres usług:

> Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych w formie mentoringu z dnia 17.10.2022 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej przeznaczonej do realizacji usług poligraficznych.” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w ramach Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradczych w formie mentoringu.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w formie mentoringu mającego na celu wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorcy lub pozwalających na jego rozwój, świadczonych przez wykonawców zewnętrznych, o ile te usługi nie są związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorcy i nie mają charakteru usług ciągłych lub okresowych, takich jak usługi w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy, polegających na  doradztwie w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, opracowaniu dokumentacji patentowej programu komputerowego niezbędnej do przygotowania wniosku patentowego na terenie RP.

Szczegółowy zakres usług:

> Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych polegających na opracowaniu nowego projektu wzorniczego dla produktu opakowań do wielokrotnego użytku dla gospodarki o obiegu zamkniętym z dnia 17.10.2022 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej przeznaczonej do realizacji usług poligraficznych.” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w ramach Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradczych polegających na opracowaniu nowego projektu wzorniczego dla produktu opakowań do wielokrotnego użytku dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych polegających na opracowaniu lub wdrożeniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego świadczonych przez wykonawców zewnętrznych, o ile te usługi nie są związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorcy i nie mają charakteru usług ciągłych lub okresowych, takich jak usługi w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy, polegających na opracowaniu nowego projektu wzorniczego dla produktu opakowań do wielokrotnego użytku dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Szczegółowy zakres usług:

> Postępowanie zakończone

© 2023 drukuje.to, wszelkie prawa zastrzeżone